فهرست كميته‌‌های اخلاق سازمانی در پژوهش‌های زيست پزشكی کشور

فهرست ذیل که منبع انتشار آن کمیتۀ ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران است، شامل معرفی اعضای کمیته‌های اخلاق در پژوهش سازمان‌های زیر نظر وزارت بهداشت است. دانش‌گستر فرنام امیدوار است که تمامی دانشمندان کشورمان ایران به قوانین اخلاق در نشر متعهد باشند و ضمن کمک به ارتقای کیفی و علمی این کمیته‌ها، از انجام موارد غیرقانونی خودداری کنند. 

دانش‌گستر فرنام خود را متعهد به رعایت بندبند قوانین اخلاق در پژوهش ملی می‌داند و تمام سعی خود را برای گسترش مرزهای دانش در این زمینه به کار بسته است. برای این منظور لیست زیر با تأیید وزارت بهداشت منتشر می‌شود: 

 

-                    بیمارستان 22 بهمن و 15 خرداد ـ گناباد

-          بیمارستان فارابی تهران

-          پژوهشکدۀ بیماری‌های گوارش و کبد ـ تهران

-          پژوهشکدۀ سرطان پستان ـ جهاد دانشگاهی

-          پژوهشکدۀ سلامت بابل

-          پژوهشگاه ابن‌سینا

-          پژوهشگاه رویان ـ جهاد دانشگاهی

-          پژوهشگاه غدد و متابولیسم ـ تهران

-          جهاد دانشگاهی مشهد

-          دانشکدۀ علوم پزشکی ایرانشهر

-          دانشکدۀ بهداشت ـ یزد

-          دانشکدۀ پزشکی شیراز

-          دانشکدۀ بهداشت و پیراپزشکی ـ تهران

-          دانشکدۀ پزشکی ـ یزد

-          دانشکدۀ پزشکی ـ ایران

-          دانشکدۀ پزشکی ـ تهران

-          دانشکدۀ دندانپزشکی دانشگاه تهران

-          دانشکدۀ علوم پزشکی آبادان

-          دانشکدۀ علوم پزشکی اسفراین

-          دانشکدۀ علوم پزشکی ساوه

-          دانشکدۀ علوم پزشکی گراش

-          دانشکدۀ علوم پزشکی نیشابور

-          دانشکدۀ پزشکی ـ شهید بهشتی

-          دانشکدۀ علوم پزشکی بهبهان

-          دانشکدۀ علوم پزشکی مراغه

-          دانشکدۀ علوم پزشکی لارستان

-          مرکز آموزشی درمانی افضلی‌پور ـ کرمان

-          مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی ـ تهران

-          مرکز تحقیقات علوم دارویی ـ تهران

-          مرکز تحقیقات ناباروری ـ یزد

-          مرکز تحقیقات هماتولوژی انکولوژی و پیوند سلول‌های بنیادی ـ تهران

-          مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری ـ شهید بهشتی

-          مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی امام رضا (ع) ـ کرمانشاه

-          مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی مسیح دانشوری ـ شهید بهشتی

-          معاونت تحقیقات و فناوری ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندان‌پزشکی

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

-          دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

-          انستیتو تغذیه ـ شهید بهشتی

-          پژوهشکدۀ بیماری‌های گوارش و کبد ـ شهید بهشتی

-          پژوهشکدۀ علوم دندان‌پزشکی ـ شهید بهشتی

-          پژوهشکدۀ علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم ـ شهید بهشتی

-          مؤسسۀ ملی تحقیقات سلامت ـ تهران

-          دانشکدۀ بهداشت و مرکز تحقیقات علوم اعصاب ـ شهید بهشتی 

-          دانشکدۀ پرستاری و مامایی و توان‌بخشی ـ تهران

-          دانشکدۀ پزشکی ـ کرمانشاه

-          دانشکدۀ داروسازی ـ شهید بهشتی

-          مرکز تحقیقات پوست ـ شهید بهشتی

-          بیمارستان آموزشی و درمانی امام (ره) ساری ـ دانشگاه علوم پزشکی مازندران

-          معاونت تحقیقات و فناوری ـ شهید بهشتی

-          مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران

-          مرکز تحقیقات چشم ـ شهید بهشتی

-          دانشکدۀ پرستاری و مامایی، پیراپزشکی و بهداشت کاشان

-          دانشکدۀ پزشکی و دندان‌پزشکی کاشان

-          بیمارستان شهید صدوقی یزد

-          مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران