سردبیر گرامی، فرنام از برای شما فرهیختۀ گرامی چنین آرزو می‌کند: 

 

بادا که هر فصل خیل مقالات به سوی شما روان گردد، که به مقالات شما استنادها گردد، که ضریب نفوذ شما افزون گردد، که داوران به همراهی‌شان فزونی بخشند، که نامتان بنشیند بر بالای فهرست نمایگان علمی، مبادا که نامتان از زبان‌ها افتد، که مکتوبی به دروغ آمیخته از برای شما فرستند، که نشر شمارگان جدید به تعویق افتد.

 

 

نویسنده گرامی، فرنام از برای شما فرهیختۀ گرامی چنین آرزو می‌کند: 

 

بادا که مجلات، مقاله‌هایتان را پذیرا باشند، که به مقالاتتان استناد گردد، که ارتقا یابد اچ‌ایندکستان، مبادا که داوری طولانی گردد، که از شما بازنگری اساسی خواهند، که فصلی بگذرد بی مقاله‌ای از شما و دوستان و یاران و همراهی شما در مجلات، که مسترد (Retracted) گردد مقاله و مکتوبتان.

 

پاینده و پیوسته باشید، موسسه فرنام