نمایه‌سازی 15 مجله دانشگاه تهران در EBSCO

 

 

داده‌های پانزده مجله علمی پژوهشی، به صاحب امتیازی دانشگاه تهران، وارد نمایه EBSCO گردید. موسسۀ فرنام نمایه‌سازی هم‌زمان 15 مجلۀ علمی-پژوهشی دانشگاه تهران را در پایگاه دادۀ EBSCO تبریک می‌گوید. امید است که با همکاری نزدیکتر مدیران، سردبیران و مدیران مسئول مجلات علمی پژوهشی دانشگاه تهران با کارگزار استانداردسازی مجلات دانشگاه تهران، روند نمایه‌‌سازی مجلات در پایگاه‌های علمی معتبر ادامه داشته و جایگاه واقعی نشریات ایرانی در جهان، بدست آید. 

پایگاه دادۀ EBSCO مجموعه‌ای از کتابخانه‌های بزرگ است و با نمایه‌سازی هزاران مجله در سراسر دنیا یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های دنیا است. پایگاه دادۀ EBSCO همچنین دارای یکی از قوی‌ترین موتورهای جستجو است. این پایگاه داده به پایگاه‌های دادۀ دیگری همچون MEDLINE، EconLit و Academic Search مرتبط است و همین موضوع موتور جستجوی آن را چند برابر قوی می‌سازد.

موسسۀ فرنام توانست در ماه فوریه 2019 با نامه‌نگاری با مسئولین و کارشناسان این پایگاه داده، 15 مجله از مجلات دانشگاه تهران را در هم‌زمان در EBSCO نمایه کند. لیست مجلات مذکور را می‌توانید در جدول ذیل مشاهده بفرمایید. 

 

توالی انتشار

نام مجله

تعداد

دوفصلنامه

Progress in Biological Sciences

 

1

دوفصلنامه

International Journal of Horticultural Science & Technology

 

2

فصلنامه

Iranian Journal of Veterinary Medicine

 

3

فصلنامه

Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran

4

فصلنامه

Analytical & Bioanalytical Electrochemistry

 

5

فصلنامه

پژوهش‌های روستایی

6

فصلنامه

نشریۀ علوم باغبانی ایران

7

دوفصلنامه

پژوهش ادبیات معاصر جهان

8

فصلنامه

تحقیقات اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ایران

9

فصلنامه

نشریۀ علوم گیاهان زراعی ایران

10

فصلنامه

مجلۀ به‌زراعی کشاورزی

11

فصلنامه

نشریۀ شیلات

12

فصلنامه

نشریۀ مرتع و آبخیزداری

13

فصلنامه

مجلۀ تحقیقات دامپزشکی

14

فصلنامه

نشریۀ علوم دامی ایران

15