اشتباهات متداول و کلمات اشتباه در زبان انگلیسی

کالج و کولاژ -  collage vs college

 

کولاژ چیست؟

کولاژ یک مجموعه ترکیبی از چیزهای متفاوت است. در حوزه هنر نیز کولاژ یک اثر هنری است که توسط چسباندن مواد مختلف، عکس‌ها، تکه‌های پارچه و ... برای ایجاد یک تصویر ساخته شود.

به عنوان مثال: نمونه کارهایی که شامل چند کولاژ است.

 

For example: Her portfolio included several collages.

 

کالج چیست؟

کالج یک موسسه آموزشی مستقل است.

به عنوان مثال: او هرکز به کالج نرفت ولی دوست داشت بگوید که در دانشگاه زندگی می‌کرده است.

 

For example: He never went to college and like to say that he'd studied at the university of life.