سلسله مقالات آموزش مقاله‌نویسی

 

مقاله‌نویسی حرفه‌ای: نگارش مقدمه

 

عصر حاضر عصر سرعت است و اکثر مردم فرصت چندانی برای انجام کارهای خود ندارند. بنابراین اگر بخواهم مقاله‌ام خوانده شود، باید مقدمه‌ای تأثیرگذار داشته باشد. مقدمه باید آنقدر تأثیرگذار باشد که خواننده بخواهد تا آخر مقاله را بخواند. در غیر این صورت خواننده آن را رها خواهد کرد، حتی اگر مقالۀ بسیار خوبی باشد.

 

برای نوشتن مقدمهٔ خوب باید نکاتی را رعایت کرد. در اینجا به برخی از این نکات اشاره خواهم کرد.

 

ترتیب قرار گرفتن مطالب در مقالهٔ پژوهشی به این شکل است:

 

1.        عنوان

 

2.      چکیده

 

3.     واژگان کلیدی

 

4.      مقدمه

 

5.     روش تحقیق

 

6.      یافته‌ها

 

7.     بحث

 

8.     نتیجه‌گیری

 

اما تهیهٔ این مطالب به این ترتیب صورت نمی‌گیرد. درواقع برای نگارش مقدمه ابتدا باید قسمت‌های روش تحقیق، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری را نوشته باشید. مقدمهٔ شما گویای مطالبی است که در این بخش‌ها نوشته‌اید. اگر همهٔ آنچه را نیاز دارید از پیش نوشته باشید، می‌توانید مقدمه‌ای کامل و گویا با تمامی جزئیات مورد نیاز بنویسید.

 

 

 

یک مقدمهٔ خوب به این سؤالات پاسخ می‌دهد:

 

1.        مشکل چیست؟

 

2.      آیا هیچ راه‌حلی وجود دارد؟

 

3.     کدام راه‌حل بهتر است؟

 

4.      محدودیت اصلی چیست؟

 

5.     امید دارید چه چیزی به دست آورید؟

 

 

 

برای چاپ، مقالهٔ شما ابتدا باید داوری شود. برای داوران و هیئت تحریریه مهم است که مقاله چشم‌اندازی قوی همسو با اهداف مجله ترسیم کرده باشد. باید منابع مهمی که مقالۀ خود را بر پایهٔ آنها نگاشته‌اید نام ببرید و حداقل به چندین اثر مهم در این زمینه استناد کنید (تلاش کنید این آثار متأخر باشند). به یاد داشته باشید که داوران از اینکه شما برای پر کردن بخش پیشینهٔ پژوهش خود به شکلی بیهوده به تعداد زیادی مقاله ارجاع دهید، خشنود نخواهند شد.

 

 

 

برای نوشتن پیشینه پیشنهادهایی دارم:

 

فقط از کلمات ضروری استفاده کنید. لزومی ندارد این بخش را تبدیل به تاریخچه کنید. مقدمه را طولانی نکنید، مقدمهٔ بلند خواننده را فراری می‌دهد. مقدمهٔ طولانی گیج‌کننده است و باعث می‌شود خواننده مدام از خود بپرسد که شما چگونه بناست مطلب خود را مطرح کنید.

 

از همان ابتدا داده‌های خود را مطرح نکنید. ابتدا تصویری کلی از کار خود ارائه دهید. نگارش بخشی کوتاه دربارهٔ داده‌هایتان مشکلی ندارد، اما مطلب اصلی در این خصوص باید در بدنهٔ مقاله آورده شود. 

 

مقدمه باید به‌گونه‌ای سامان داده شود که خواننده متوجه دیدگاه شما شود و با اهدافتان آشنا شود.

 

هدف مقاله و استراتژی به‌کاررفته در آن و نتایج را شرح دهید. مقدمه را با یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری نیامیزید. هر یک را در بخشی جداگانه بیاورید تا مطمئن شوید مقاله ترتیبی منطقی را دنبال می‌کند.

 

فرضیه و هدف شما باید به شکلی شفاف در آخر مقاله بیاید.

 

تنها مطالبی را بنویسید که با موضوع اصلی ارتباط دارند. گاه می‌توانید برای مطالب خود مثال‌هایی بزنید، اما از کلیشه‌ها دوری کنید.

 

برای نوشتن مقدمهٔ خوب، باید ابتدا موضوع کلی را شرح دهید، سپس مشکل را عنوان کنید. تمام مطالبی که در آن زمینه مطرح است، از نظریه‌ها تا منابع موجود، و در آخر توصیه‌ها و راه‌حل‌ها را ارائه دهید و هدف مقاله را به‌طور شفاف بیان کنید. اگر چنین کنید خواننده می‌تواند در تمامی مراحل با نظمی مشخص همپای شما بیاید و به‌راحتی این مراحل را دنبال کند.