شیوه‌نامۀ انتشار مجلات دانشگاه تهران

تألیف: زهرا جلالی‌زاده

اصلاحات: مؤسسۀ دانش‌گستر فرنام

 

مقدمه

مقالات علمی ازجمله مهم‌ترین دستاوردهای علمی هر جامعۀ علمی است. مقالات از دو جنبه درخور توجه‌اند. مقاله جدیدترین دستاوردها و نتیجۀ تحقیقات صاحب یا صاحبان مقاله را معرفی می‌کند و تحقیقات بیشتر برای آن محقق و محققان دیگر را به دنبال دارد. از طرفی، مجله‌ای که انتشار مقاله را بر عهده دارد با در اختیار گذاشتن امکانات روز در نشر و ویرایش مطالب هم پاسدار حقوق محققان است و هم به ترویج علم کمک می‌کند.

دانشگاه تهـران در مقـام کلان‌دانشگاهی در حـوزه و رشته‌های مختلف و با بیشترین تعداد مجلات علمی ـ پژوهشی در میان دانشگاه‌های ایران، و پتانسیل بالای علمی خود ارتقای مجلات را در دسـتور کـار خـود دارد. این مهم بـدون یـاری اعضـای هیئت‌علمی و مدیرمسـئولان و سردبیران و همکاران فعال در هر مجله ناممکن اسـت. سـهولت بخشـیدن به این امر و ارائۀ خدماتی که مسئولان مجلات را از دغدغۀ امـور جـاری و مالی مجلات فارغ سازد تا همت خود را صرف جذب مقالات باکیفیت‌تر و ارتقای کیفی مجلات کنند از مهم‌ترین امور است. از طرفـی حرکت ناشـران علمـی معتبـر در سراسـر جهـان نشـان از تمرکـز انتشـار مجلات در سامانه‌هایی است که پژوهشگران و جامعۀ علمی با بهره‌گیری از خدمات آنها به‌راحتی به منابع غنی علمی ازجمله مقـالات دسترسی یابند. از این رو، رسالت جدیدی به انتشارات دانشگاه محول شد تـا با راه‌اندازی سامانۀ مدیریت یکپارچۀ مجلات علمـی دانشـگاه هـمگـام بـا تحولات جهانی به خدمات‌رسانی به جامعۀ علمی بپردازد.