1- نویسندگی

 

1-1- شخصی نویسنده (یا یکی از نویسندگان) مقاله محسوب می‌شود که هر چهار معیار زیر را داشته باشد:

 

1-1-1 سهم قابل‌توجهی در حداقل یکی از فعالیت‌های زیر داشته باشد:

 

الف) ارائۀ ایدۀ پژوهشی یا طراحی مطالعه،  ب) جمع‌آوری داده‌ها، ج) آنالیز و تفسیر.

 

1-1-2 در نوشتن مقاله به‌صورت نوشتن پیش‌نویس مقاله و یا مرور نقادانه آن‌که منجر به اصلاح محتوای علمی مقاله گردد، نقش داشته باشد.

 

1-1-3 مقالۀ نهایی شده را مطالعه و تائید کرده باشد.

 

1-1-4 مسئولیت تمام وجوه مقاله اعم از صحت و اعتبار مطالب عنوان شده در آن را بپذیرد.

 

 

 تبصره ۱: اشخاص حقوقی و تیم‌های پژوهشی نیز مشمول معیارهای این ماده می‌گردند.

 

 

 

1-2- نام تمامی اشخاصی که معیارهای نویسندگی مقاله (منطبق با مادۀ یک، فصل دوم این شیوه‌نامه) را دارند باید به‌عنوان نویسنده در بخش نویسندگان مقاله آورده شود، حتی اگر همکاری وی با آن مرکز یا تیم پژوهشی، به هر علتی، قطع شده باشد.

 

 

 

1-3- در پژوهش‌های بزرگ که توسط یک تیم پژوهشی انجام‌شده‌اند و نقش نویسندگان در ایجاد مقاله بسیار تخصصی بوده است، سهم و مسؤولیت هر یک از نویسندگان می‌تواند محدود به قسمت تخصصی مربوط به خود وی گردد. در این موارد پژوهشگر یا پژوهشگران اصلی، فردی را که مسؤولیت کلیت مقاله را خواهد داشت، تعیین خواهند کرد.

 

 

 

1-4- ترتیب نام‌ها در بخش نویسندگان مقاله بر اساس میزان مشارکت هر یک از افراد و از طریق توافق جمعی آنان مشخص می‌گردد. فردی که بیشترین سهم را در مطالعه و نگارش دست‌نوشته داشته است، نویسندۀ اول خواهد بود.

 

 تبصره 1: جایگاه یا سطح علمی نویسندگان مقاله تأثیری در ترتیب نام نویسندگان نخواهد داشت.

 

 

 

1-5- عدم توافق نویسندگان در مورد ترتیب نامشان در مقاله بعد از ارسال مقاله به مجله و دریافت آن، تنها از طرق نویسنده مسئول قابل پیگیری است. تصمیم درین باره بر عهده سردبیر مجله است.

 

 

 

1-6- حذف نام نویسنده (گان) بعد از ارسال مقاله به مجله، تنها از طریق درخواست نویسنده مسئول قابل پیگیری است. کسب رضایت تمام نویسندگان در این خصوص الزامی و تصمیم نهایی بر عهده سردبیر مجله است.

 

 

 

1-7- وجود تعارض در بین نویسندگان بعد از ارسال مقاله به مجله، باید بصورت کتبی به اطلاع سردبیر مجله رسانده شود. تا برطرف شدن تعارض، مسیر ارزیابی مقاله مسدود شده و نویسنده (گان) حق ارسال مقاله به مجله دیگری را ندارند. در صورت اثبات تعارض، موضوع بر اساس فصل سوم (فریبکاری) توسط سردبیر بررسی خواهد شد.

 

 

 

1-8- اضافه نمودن یا کم نمودن و یا هرگونه تغییری در ترتیب اسامی نویسندگان بعد از ارسال به مجله، تعارض در منافع محسوب شده و چنانچه با دلیل شفاف، ارائه نگردد، بر اساس فصل سوم (فریبکاری) با آن برخورد خواهد شد.

 

 

 

1-9-  نام کلیۀ افرادی که سهم قابل‌توجهی در اجرای مطالعه با نگارش مقاله داشته‌اند اما معیارهای درج نام در بخش نویسندگان مقاله را ندارند، در بخش سپاسگزاری با ذکر نوع مشارکت، آورده می‌شود.

 

 

 

1-10- چنانچه مجله، مشکوک به وجود نویسنده روح یا گاست شود، درخواست مدارک مربوط به آن از نویسنده الزامی است. اگر عدم وجود نام نویسنده‌ای که در انجام مقاله، مشارکت داشته است، محرز شود، الزامی است نویسنده مسئول با ارسال مجدد درخواست تغییرات در نام نویسندگان، موضوع را بصورت شفاف به اطلاع مجله برساند. این موضوع بر اساس فلوچارت سازمان بین‌المللی اخلاق در نشر قابل پیگیری است.

 

 

 

1-11-  نویسندۀ مسئول یکی از نویسندگان دست‌نوشته است که به دلیل جایگاه علمی و نقش خود در مطالعه (برای مثال، مجری اصلی طرح یا استاد راهنمای اول پایان‌نامه) از سوی سایر نویسندگان مسؤولیت مکاتبات و پاسخگویی به ابهامات و ایرادات مطرح‌شده در مورد دست نوشته یا مقاله را بر عهده دارد. نویسندۀ مسئول وظیفۀ انتقال نظرات و مکاتبات مهم به سایر نویسندگان و تنظیم روابط بین نویسندگان را بر عهده دارد.

 

 

 

1-12- ذکر انتساب غیرواقعی (صوری) به مؤسسه، مرکز یا دپارتمانی که نقشی در اصل پژوهش مربوطه یا در فعالیت حرفه‌ای فرد نویسنده ندارد، نادرست است. این موضوع بر اساس فلوچارت سازمان بین‌المللی اخلاق در نشر قابل پیگیری است.

 

 

 

1-13-  نویسندگان گزارش­های علمی-پژوهشی باید گزارش قابل قبولی از کار خود ارائه دهند و دربارۀ اهمیت آن بی­طرفانه قضاوت کنند. داده­های اساسی باید به شکلی مناسب در مقاله مطرح شود. مقاله باید جزئیات و منابع کافی را در خود داشته باشد تا دیگران بتوانند به آن استناد کنند. فریبکاری و بیان مطالب نامناسب به عمد بداخلاقی در نشر محسوب شده و قابل پذیرفتن نیست.  این موضوع بر اساس فلوچارت سازمان بین‌المللی اخلاق در نشر قابل پیگیری است.

 

 

 

1-14- دسترسی به داده و حفظ آن

 

1-14-1 ممکن است از نویسندگان تقاضا شود داده­های مقالۀ خود را برای مجله ارسال کنند. نویسندگان باید آمادگی آن را داشته باشند که دسترسی به داده­ها را ممکن سازند و بتوانند تا سال‌ها بعد از چاپ مقاله داده­ها را حفظ کنند.

 

 

 

1-15- خطرات و نمونه­های انسان و حیوان

 

1-15-1 اگر تحقیق شامل موارد شیمیایی، پروسه­ها و وسایلی است که خطراتی غیرمعمول می­تواند به همراه داشته باشد، نویسنده باید به شکل شفاف به آنها اشاره کند. 

 

1-15-2 اگر تحقیق شامل کار بر روی نمونه‌های انسانی و یا حیوانی است، نویسنده باید مشخص سازد که دست­نوشته شامل بیانیه‌ای است که نشان می­دهد تمام پروسه­ها منطبق با قوانین و دستورالعمل­های مربوطه انجام گرفته و سازمان­های مربوط آن را تائید کرده­اند. نویسنده باید بیانیه­ای در متن داشته باشند که نشان می­دهد برای آزمایشات بر روی انسان­ها از آنها رضایت کتبی گرفته شده است. حقوق خصوصی انسانی باید رعایت شود.

 

 

 

1-16- شفافیت در کارآزمایی بالینی

 

1-16-1 شفافیت در کارآزمایی­های بالینی باید بصورت کامل وجود داشته باشد. تمام موارد و مطالب باید به شکل شفاف عنوان شود و محرمانگی رعایت گردد.

 

 

 

1-17- طرح خطاهای اساسی

 

1-17-1 هنگامی که یک نویسنده خطایی قابل توجه را در مقالۀ چاپ شدۀ خود می­یابد، وظیفۀ اوست که مراتب را به اطلاع سردبیر و یا ناشر برساند و برای استرداد، اصلاح و یا حذف مقاله با مجله همکاری کند.

 

1-17-2 اگر سردبیر و یا ناشر از سوی شخص سومی نسبت به این موضوع آگاهی یابد، وظیفۀ نویسنده است که با سردبیر همکاری کند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مجله قرار دهد.

 

 

 

1-18- بی­نقصی در تصاویر

 

1-18-1 بهبود بخشیدن، تار کردن، جابه­جا کردن و حذف و اضافه کردن بخش­هایی به تصاویر مجاز نیست. تنظیمات روشنی، وضوح و یا میزان رنگ تا جایی که تصویر را تار و یا بخش­ها و یا اطلاعاتی از تصویر اصلی را حذف نکند، مجاز است. دستکاری در تصاویر برای کیفیت بهتر پذیرفته است اما انجام این کار با اهداف دیگر، بداخلاقی در نشر محسوب شده و اقدامات لازم در آن خصوص این فریبکاری انجام خواهد گرفت.

 

 

 

1-19- نویسنده (گان) موظف هستند که هنگام وجود هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود، متولیان نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را با موافقت مجله، بازپس گیرند. در صورتی که مجله پیش از نویسندگان هرگونه قصور در انتشار را محرز نماید، بر اساس فصل سوم این راهنما برخورد خواهد شد.

 

 

 

1-20- نویسنده (گان) موظف به احتراز از ”رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی هستند. اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش، یا چاپ مقاله در نشریات یا پس از آن، وقوع یکی از موارد ذیل محرز گردد، رفتار غیراخلاقی پژوهشی محسوب شده و نشریه حق برخورد قانونی با آن را بر اساس فصل سوم خواهد داشت.