ﻣﺠﻮز ﺣﻖ اﻧﺘﺸﺎر

  Creative Commons

 

اﻛﺜﺮ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﺎ در اﻳﺮان از ﺳﻴﺎﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻰ آزاد ﻳﺎ ﻫﻤﺎن Open Access ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ. اﻳـﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺖ داراى ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺮاى اﻓـﺰاﻳﺶ آﮔـﺎﻫﻰ ﺳـﺮدﺑﻴﺮان و ﻫﻴـﺄت ﺗﺤﺮﻳﺮﻳـﻪ ﻧﺸـﺮﻳﺎت ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺻﻮل Open Access اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﻳﻜﻰ از ﺑﺪﻳﻬﻰﺗـﺮﻳﻦ اﺻـﻮل Open Access اﻃـﻼق ﻣﺠـﻮز ﻧﺸـﺮ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان Creative Commons ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺠﻮز ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﻘﺎﻻت درج ﮔﺮدد. ﻣﺠﻮز Creative Commons در راﺳﺘﺎى ﮔﺴﺘﺮش دﺳﺘﺮﺳﻰ ﭘﺬﻳﺮى آﺛﺎر ﺑﺪﻳﻊ ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده اﺷﺘﺮاﻛﻰ و ﺳﺎزﻧﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ. اﻳـﻦ ﻣﺠـﻮز ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻰ ﺑﺎ ﻫﻤـﻴﻦ ﻧـﺎم از ﺳـﻮى Lawrence Lessing اﺳـﺘﺎد ﺣﻘـﻮق داﻧﺸـﮕﺎه اﺳـﺘﺎﻧﻔﻮرد و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در دﺳﺎﻣﺒﺮ ٢٠٠٢ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﺳﻨﺪﻫﺎى ﻣﺘﻨﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.

 

اﻳﻦ ﻣﺠﻮز ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ آزاد ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺮاى:

 

ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ: ﻛﭙﻰﻛﺮدن و اﻧﺘﺸﺎردادن ﻣﺤﺼﻮل؛

 

ﺗﻐﻴﻴﺮات: ﺗﺮﻛﻴﺐﻛﺮدن ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺎى دﻳﮕﺮ. ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ در آن رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ:

 

ارﺟﺎع: ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ روش ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه از ﺳﻮى ﻣﺆﻟﻒ ﻳﺎ دارﻧﺪه ﻣﺠﻮز ارﺟـﺎع دﻫﻴـﺪ

(ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ آنﻫﺎ، ﺷﻤﺎ ﻳﺎ ﻛﺎر ﺷﻤﺎ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ)؛

 

اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري ﻳﻜﺴﺎن: اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺼﻮل را دﮔﺮﮔﻮن- اﻧﺘﻘﺎل- ﻳﺎ ﻣﺒﻨﺎى ﻛـﺎر ﺧـﻮد ﻗـﺮار دادﻳـﺪ.

 

ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ اﺟﺎزه اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﻮز ﻳﺎ ﻣﺠﻮزﻫﺎى ﺳﺎزﮔﺎر را دارﻳﺪ.

 

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ:

 

اﺑﻄﺎل: ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻓﻮق در ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺎزه از ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ؛

ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮ: ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺣﻘﻮق زﻳﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺠﻮز ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ؛

ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻨﻮى ﻣﺆﻟﻒ؛

ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻮدﻧﺪ (ﻋﻜﺲ ﻳﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺎ ﻣﺘﻦ در ﻣﻮرد ﺷﺨﺺ) ﭼـﻪ ﻛﺴـﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ.

 

ﺗﺬﻛﺮ: ﺑﺮاى ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻳﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻮز ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ. ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ روش ﺑـﺮاى ارﺟـﺎع، اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ آدرس ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ:

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/

 

ﺑﻪﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ، ﻣﺠﻮز Creative Commons، ﻧﻮع دﻳﮕﺮى از ﻛﭙﻰ راﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻛﻪ روال ﺳﻨﺘﻰ ﺣﻘﻮق ﻧﺸﺮ در آن ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺮﻳﺘﻴﻮ ﻛﺎﻣﺎﻧﺰ، ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺼـﺎﺋﺐ ﻛﭙﻰراﻳﺖ، ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻰ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺎل ٢٠٠٢ ﺗﻮﺳﻂ Lawrence Lessing ﺑـﺎ ﭘﻴﺸـﺒﺮد و ﻣﻮﺿﻮع ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻰ راهاﻧﺪازى ﺷﺪ.

 

اﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى روال ﻛﻠﻰ ﻛﺮﻳﺘﻴﻮ ﻛﺎﻣﺎﻧﺰ وﺟﻮد دارد، اﻋﻄﺎى ﺣﻘﻮق از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻰ ﺑﻬﺘﺮ، ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪىﺷﺪه ﺑﺮاى ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﺎ ﺑﺮاى ﻛﭙﻰراﻳﺖ ﺗﻤﺎم ﺣﻘـﻮق ﻳـﻚ ﻣﺤﺼـﻮل را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮداﺷﺖ از آن ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﻛـﻞ ﺣﻘـﻮق آن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺠﻮز را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﺮد. ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﻰ ﺟﻤﻠـﻪ All rights reserved ﻛـﻪ ﻛـﻞ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﺤﺪود ﻣﻰﻛﻨﺪ. اﻣﺎ در Creative Commons، روال اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺠﻮز ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاى ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد آن را راﻳﮕﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺑﺮداﺷـﺖ از ﻣﺤﺼـﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻰدﻫﻴﺪ و ﻧﻴﺎزى ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى ﻛﭙﻰ از اﺛﺮ ﺷﻤﺎ، اﺷﺨﺎص از ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ، ﺷﻤﺎ ﻳﻚﺑﺎر ﺑﺨﺸﻰ از اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ، در ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺮﻳﺘﻴﻮ ﻛﺎﻣﺎﻧﺰ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه و ﺣﻘـﻮق ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺛﺒﺎت ﻛﺮدهاﻳﺪ.

 

ﻧﺤﻮه اﺧﺬ ﻣﺠﻮز CC


ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز CC، از ﻟﻴﻨﻚ ذﻳﻞ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛـﻪ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻰ ﻓﺎرﺳـﻰ زﺑﺎن ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻴﺰ در ذﻳﻞ اﻳﻦ آدرس ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

https://creativecommons.org/licenses/?lang=fa