راهنمای نمایه‌سازی نشریات در پایگاه‌های معتبر علمی

(قسمت دوم)

 

ویژگیهای وبگاه استاندارد

هر نشریه باید یک وبگاه اختصاصی داشته باشد. این وبگاه علاوه بر داشتن بخش‌های ذیل، باید دارای آرم اختصاصی نشریه یا آرم صاحبامتیاز نشریه نیز باشد. بخشهایی که در وبگاه نشریه باید دیده شوند عبارتاند از:

 

بخش اطلاعات نشریه: این بخش خود میتواند به چند زیربخش تقسیم شود:

۱. اطلاعات کلی نشریه

۲. اهداف و چشمانداز نشریه

۳. هیئت تحریریۀ نشریه

۴. اصول اخلاقی نشر

۵. نمایههای نشریه

۶. فرآیند پذیرش مقالات

۷. اخبار و اطلاعات

۸. آرشیو مقالات

۹. مقالات آمادۀ چاپ

و...

 

بخش نویسندگان: این بخش نیز میتواند شامل زیربخشهایی باشد همچون:

۱. راهنمای نگارش مقالات

 ۲. تعهدنامههای لازم

۳. لینک ثبتنام در سامانۀ نشریه

۴. راهنمای ثبتنام (عضویت) در سامانۀ نشریه

 و...

 

بخش داوران: این بخش نیز میتواند زیربخشهایی داشته باشد مانند راهنمای داوران و اسامی داوران شمارگان سالهای قبل نشریه.

 

بخش تماس با نشریه: شامل اطلاعات تماس، شمارۀ تلفن، دورنگار، آدرس پستی، پست الکترونیک، نام کارشناس یا فرد پاسخگو، زمان تماس و پیگیری، نحوۀ پیگیری مقالات و...

 

بخش وبومتریک وبگاه نشریه

بخش مرور (جستجو): که بر اساس مواردی همچون کلمات کلیدی، عنوان مقالات، نویسندگان و... می‌تواند صورت بگیرد.

همانگونه که ملاحظه میشود، در یک وبگاه استاندارد باید تمامی سیاستها و اطلاعات مربوط به نشریه بهصورت کامل آورده شود و درعینحال برای نشریات غیرانگلیسی‌زبان نیز، تمامی اطلاعات در سایت نشریه، به زبان انگلیسی موجود باشد.

 

استانداردهای مقالات

هر مقالهای که در وبگاه نشریه قرار داده میشود باید دارای بخش‌بندی مشخص و مطابق با راهنمای نویسندگان نشریه تدوین شده باشد. از این رو ضرورت دارد این بخش‌بندی و ساختار ظاهری مقالات در قسمت‌های مختلف یکسان باشد. بخش‌هایی که در هر مقاله‌ای باید وجود داشته باشد عبارت‌اند از:

۱. عنوان اصلی مقاله

۲. اسامی نویسندگان مقاله

۳. وابستگی سازمانی نویسندگان به صورت کامل (با ذکر مرتبۀ علمی، وابستگی سازمانی و تخصص)

۴. تاریخ دریافت و تاریخ بازنگری و تاریخ پذیرش مقاله

۵. چکیده

۶. کلمات کلیدی

۷. مقدمه

۸. مواد و روش‌ها

۹. نتایج و بحث

۱۰. نتیجه‌گیری کلی

۱۱. سپاسگزاری

۱۲. منابع

۱۳. عنوان انگلیسی مقاله (برای مقالات غیرانگلیسی‌زبان)

۱۴. اسامی نویسندگان به انگلیسی

۱۵. وابستگی سازمانی نویسندگان به صورت کامل به انگلیسی

۱۶. تاریخ دریافت و تاریخ بازنگری و تاریخ پذیرش مقاله به انگلیسی

۱۷. چکیدۀ انگلیسی مقاله

۱۸. کلمات کلیدی انگلیسی

۱۹. شمارۀ الکترونیکی DOI

۲۰. منابع نیز به‌طورکلی انگلیسی درج شوند.

 

تذکر اول: در خصوص نشریاتی که زبان اصلی انتشار آنها غیرانگلیسی است، ضرورت دارد تمامی اعداد درون جدول‌ها و نمودارها به صورت لاتین باشد؛ همچنین عناوین جدول‌ها و شکل‌های موجود در مقاله به دو زبان اصلی و انگلیسی درج شوند.

 

تذکر دوم: برای دریافت شمارۀ الکترونیکی برای مقالات DOI باید از طریق شرکت‌های فعال در این زمینه اقدام شود.