موسسه فرنام

مطالعات باستان شناسی

نام مجله
 مطالعات باستان شناسی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jarcs.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2288-1026
مدیر مسئول
 ابوالحسن امین مقدسی
صاحب امتیاز
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 کمال الدین نیکنامی
گروه‌بندی
 Q1
ضریب تاثیر
 0/125
نمایه‌ها
 ISC، OTHER
تلفن
 021-66973280
پست الکترونیک
 Jarcs@ut.ac.ir
هزینه داوری سریع
 1000000 ریال
مصوب
 وزارت علوم