موسسه فرنام

فلسفه و کلام اسلامی

نام مجله
 فلسفه و کلام اسلامی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jitp.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2008-9422
شاپا الکترونیک
 2588-5014
مدیر مسئول
 مجید معارف
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 عبدالرسول کشفی
گروه‌بندی
 Q1
ضریب تاثیر
 0/065
نمایه‌ها
 ISC، OTHER
تلفن
 021-42762151
پست الکترونیک
 jitp@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم