موسسه فرنام

فلسفه

نام مجله
 فلسفه
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jop.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2008-1553
صاحب امتیاز
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 حسین غفاری
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-61112574
مصوب
 وزارت علوم