موسسه فرنام

فقه و مبانی حقوق اسلامی

نام مجله
 فقه و مبانی حقوق اسلامی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jjfil.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2008-8744
شاپا الکترونیک
 2228-7612
مدیر مسئول
 دکتر مجید معارف
صاحب امتیاز
 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر علی مظهر قراملکی
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-42762000
مصوب
 وزارت علوم