موسسه فرنام

مطالعات جهان

نام مجله
 مطالعات جهان
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jwsq.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2251-7073
مدیر مسئول
 سید سعیدرضا عاملی
صاحب امتیاز
 دانشکده مطالعات جهان و انجمن ایرانی مطالعات جهان
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 فریده علوی
تلفن
 021-88015071
پست الکترونیک
 wsquarterly@ut.ac.ir