موسسه فرنام

سیاست

نام مجله
 سیاست
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jpq.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 1735-9678
شاپا الکترونیک
 1735-9686
مدیر مسئول
 دکتر محمدرضا تخشید
صاحب امتیاز
 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر عبدالرحمن عالم
گروه‌بندی
 Q4
ضریب تاثیر
 0/032
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-61112530
پست الکترونیک
 politics@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم