موسسه فرنام

سیاستگذاری عمومی

نام مجله
 سیاستگذاری عمومی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jppolicy.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2538-5577
شاپا الکترونیک
 2538-5089
مدیر مسئول
 دکتر محمد رضا تخشید
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر کیومرث اشتریان
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 09133232583
پست الکترونیک
 jppolicy@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم