موسسه فرنام

زن در فرهنگ و هنر

نام مجله
 زن در فرهنگ و هنر
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jwica.ut.ac.ir
شاپا چاپی
 2538-3108
شاپا الکترونیک
 2538-3116
مدیر مسئول
 دکتر ملیحه شیانی
صاحب امتیاز
 مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر عزت ملاابراهیمی
مدیر داخلی
 زهرا قائمی اقدم
گروه‌بندی
 Q4
ضریب تاثیر
 0/032
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-88391980
پست الکترونیک
 cws.ca.journal@gmail.com
مصوب
 وزارت علوم