موسسه فرنام

زن در توسعه و سیاست

نام مجله
 زن در توسعه و سیاست
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jwdp.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2538-3132
شاپا الکترونیک
 2538-3124
مدیر مسئول
 دکتر ملیحه شیانی
صاحب امتیاز
 مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر سهیلا صادقی فسائی
گروه‌بندی
 Q1
ضریب تاثیر
 0/234
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-88391980
پست الکترونیک
 Journal.cws@gmail.com
مصوب
 وزارت علوم