موسسه فرنام

حقوق خصوصی

نام مجله
 حقوق خصوصی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jolt.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2008-840X
شاپا الکترونیک
 2423-6209
مدیر مسئول
 دکتر سید محمود میرخلیلی
صاحب امتیاز
 پردیس فارابی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر عبدالحسین شیروی
مدیر داخلی
 معصومه فتحی
نمایه‌ها
 ISC، OTHER
تلفن
 025-36166314
مصوب
 وزارت علوم