موسسه فرنام

حقوق جزا و سیاست جنایی

نام مجله
 حقوق جزا و سیاست جنایی
عنوان دیگر
 JCLP
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jclp.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2008-8418
شاپا الکترونیک
 2538-5402
مدیر مسئول
 غلامرضا جندقی
صاحب امتیاز
 پردیس فارابی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر سید محمود میرخلیلی
مدیر داخلی
 معصومه فتحی
تلفن
 025-36166314