موسسه فرنام

فصلنامه علمی و پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران

نام مجله
 فصلنامه علمی و پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران
عنوان خلاصه
 Iran J Health Educ Health Promot
زبان
 فارسی همراه با چکیده انگلیسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://journal.ihepsa.ir/
شاپا الکترونیک
 ۲۳۴۵-۳۲۶۵
مدیر مسئول
 دکترمحمد کمالی
صاحب امتیاز
 انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران
ناشر
 موسسه فرنام
وب‌سایت ناشر
 farname.ir
سردبیر
  دکتر محمد حسین تقدیسی
مدیر داخلی
 موسسه فرنام
گروه‌بندی
 Q3
ضریب تاثیر
 0.034
نمایه‌ها
 ISC، OTHER
پست الکترونیک
 info@ihepsa.com
هزینه داوری سریع
 200 هزار تومان
هزینه چاپ سریع
 450 هزار تومان
متوسط زمان داوری
 3 ماه
مصوب
 وزارت بهداشت


فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت با اهداف زیر منتشر می گردد 
- فراهم کردن زمینه های آشنایی و ارتقاء آگاهی محققین و پژوهشگران از آخرین پیشرفت های پژوهشی و علمی 
- منعکس نمودن نظرات و آراء نقادانه خوانندگان