موسسه فرنام

پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی

نام مجله
 پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jcrir.ut.ac.ir/
مدیر مسئول
 دکتر فیروز اصلانی
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند
مدیر داخلی
 دکتر اکبر طلابکی طرقی
تلفن
 021-66495219
پست الکترونیک
 jcrir@ut.ac.ir