موسسه فرنام

پژوهش های کاربردی روانشناختی

نام مجله
 پژوهش های کاربردی روانشناختی
زبان
 فارسی همراه با چکیده انگلیسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://japr.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2251-8126
مدیر مسئول
 سعید حسن زاده
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی- موسسه روانشناسی و علوم تربیتی
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 محمد خدایاری فرد
نمایه‌ها
 ISC
پست الکترونیک
 japr.1392@gmail.com
مصوب
 وزارت علوم