موسسه فرنام

پژوهش­های علوم تاریخی

نام مجله
 پژوهش­های علوم تاریخی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jhss.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2251-9254
مدیر مسئول
 ابوالحسن امین مقدسی
صاحب امتیاز
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 منصور صفت گل
گروه‌بندی
 Q4
ضریب تاثیر
 0.028
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-61113038
پست الکترونیک
 Jhss@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم