موسسه فرنام

پژوهش‌های زبانی

نام مجله
 پژوهش‌های زبانی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jolr.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 1026-2288
مدیر مسئول
 ابوالحسن امین مقدسی
صاحب امتیاز
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 غلامحسین کریمی­ دوستان
مدیر داخلی
 محرم باستانی
گروه‌بندی
 Q1
ضریب تاثیر
 0/094
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-66978882
پست الکترونیک
 jolr@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم