موسسه فرنام

نقد ادبی و بلاغت

نام مجله
 نقد ادبی و بلاغت
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jlcr.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2382-9575
مدیر مسئول
 ابوالحسن امین مقدسی
صاحب امتیاز
 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 علی محمد مؤذنی
مدیر داخلی
 محرّم باستانی
گروه‌بندی
 Q2
ضریب تاثیر
 0/063
نمایه‌ها
 ISC، OTHER
تلفن
 021-66978885
پست الکترونیک
 jlcr@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم