موسسه فرنام

تفسیر کلامی قرآن

نام مجله
 تفسیر کلامی قرآن
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jqi.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2383-3157
شاپا الکترونیک
 2383-3165
مدیر مسئول
 دکتر سیدمحمود میرخلیلی
صاحب امتیاز
 پردیس فارابی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر فتح ا.. نجارزادگان
تلفن
 025-36166312