موسسه فرنام

پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی

نام مجله
 پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی
عنوان دیگر
 Pazhuheshnameh-e Tarikh-e Tamaddun-e Islami
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jhic.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2228-7906
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 سیدجمال موسوی
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-42762151
مصوب
 وزارت علوم