موسسه فرنام

پژوهش ادبیات معاصر جهان

نام مجله
 پژوهش ادبیات معاصر جهان
عنوان دیگر
 پژوهش زبان های خارجی
زبان
 فارسی همراه با چکیده انگلیسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jor.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2588-4131
مدیر مسئول
 دکتر علیرضا ولی پور
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر ایلمیرا دادور
مدیر داخلی
 زهرا محمدی
گروه‌بندی
 Q4
ضریب تاثیر
 0/025
نمایه‌ها
 ISC، SCOPUS، OTHER
تلفن
 021-61119063
پست الکترونیک
 pajuhesh@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم