موسسه فرنام

ادب فارسی

نام مجله
 ادب فارسی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jpl.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2251-9262
مدیر مسئول
 ابوالحسن امین مقدسی
صاحب امتیاز
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 علیرضا حاجیان نژاد
مدیر داخلی
 کمال سحاب اسدی
گروه‌بندی
 Q2
ضریب تاثیر
 0/070
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-66971170
پست الکترونیک
 Jperlit@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم