موسسه فرنام

مجله پزشکی قانونی ایران

نام مجله
 مجله پزشکی قانونی ایران
عنوان خلاصه
 Ir J Forensic Med
زبان
 فارسی همراه با چکیده انگلیسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://sjfm.ir
شاپا چاپی
 1027-1457
شاپا الکترونیک
 2383-0034
مدیر مسئول
 دکتر احمد شجاعی
صاحب امتیاز
 سازمان پزشکی قانونی کشور
ناشر
 سازمان پزشکی قانونی ایران
وب‌سایت ناشر
 https://farname.ir/
سردبیر
 دکتر جابر قره داغی
مدیر داخلی
 حمیدرضا دانش‌پرور
گروه‌بندی
 Q2
ضریب تاثیر
 0/163
نمایه‌ها
 ISC، DOAJ، OTHER
پست الکترونیک
 sjofm@yahoo.com
هزینه چاپ
 021۵۵۶۱۹۰۹۹
متوسط زمان داوری
 3 ماه
مصوب
 وزارت بهداشت