موسسه فرنام

گردشگری شهری

نام مجله
 گردشگری شهری
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jut.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2423-6926
شاپا الکترونیک
 2423-6918
مدیر مسئول
 دکتر کرامت اله زیاری
صاحب امتیاز
 قطب علمی برنامه ریزی وتوسعه پایدار گردشگری
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر مهدی قرخلونره
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 09397099799
مصوب
 وزارت علوم