موسسه فرنام

طب دامی ایران

نام مجله
 طب دامی ایران
عنوان خلاصه
 IJVM
زبان
 انگلیسی با چکیده فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://ijvm.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2251-8894
شاپا الکترونیک
 2252-0554
مدیر مسئول
 مهدی وجگانی
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 پرویز شایان
مدیر داخلی
 منوچهر امینی
تلفن
 021-61117168
مصوب
 وزارت علوم