موسسه فرنام

علوم زیستی ورزشی

نام مجله
 علوم زیستی ورزشی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jsb.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2008-9325
صاحب امتیاز
 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 علي اصغر رواسي
گروه‌بندی
 Q2
ضریب تاثیر
 0.063
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-61118847
مصوب
 وزارت علوم