موسسه فرنام

طب ورزشی

نام مجله
 طب ورزشی
زبان
 فارسی همراه با چکیده انگلیسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jsmed.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 9317-2008
صاحب امتیاز
 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 محمدحسین علیزاده
مصوب
 وزارت علوم