موسسه دانش‌گستر فرنام

رشد و یادگیری حرکتی

نام مجله
 رشد و یادگیری حرکتی
زبان
 فارسی همراه با چکیده انگلیسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jmlm.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 9333-2008
صاحب امتیاز
 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 فضل اله باقرزاده
گروه‌بندی
 Q3
ضریب تاثیر
 0/047
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-61118934
پست الکترونیک
 jmlm@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم