موسسه فرنام

مدیریت مخاطرات محیطی

نام مجله
 مدیریت مخاطرات محیطی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jhsci.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 ۲۴۲۳-۴۱۵X
شاپا الکترونیک
 ۲۴۲۳-۴۱۶۸
مدیر مسئول
 دکتر مهدی زارع
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر ابراهیم مقیمی
گروه‌بندی
 Q4
ضریب تاثیر
 0.094
مصوب
 وزارت علوم