موسسه فرنام

فرهنگ سازمانی

نام مجله
 فرهنگ سازمانی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jomc.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2423-6942
شاپا الکترونیک
 2423-6934
مدیر مسئول
 دکتر سیدمحمود میرخلیلی
صاحب امتیاز
 پردیس فارابی دانشگاه تهران
ناشر
 پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/
سردبیر
 دکتر حسین خنیفر
مدیر داخلی
 علی قنبرنژاد
گروه‌بندی
 Q1
ضریب تاثیر
 0.352
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 025-36166295
پست الکترونیک
 jomc@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم