موسسه فرنام

مدیریت فناوری اطلاعات

نام مجله
 مدیریت فناوری اطلاعات
عنوان خلاصه
 JITM
زبان
 فارسی همراه با چکیده انگلیسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jitm.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2008-5893
شاپا الکترونیک
 2423-5059
مدیر مسئول
 دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
صاحب امتیاز
 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر بابک سهرابی
مدیر داخلی
 منصور توکلی نیا
گروه‌بندی
 Q1
ضریب تاثیر
 0.200
نمایه‌ها
 ISC
پست الکترونیک
 jitm@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم