موسسه فرنام

مدیریت دولتی

نام مجله
 مدیریت دولتی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jipa.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2008-5877
شاپا الکترونیک
 2423-5342
مدیر مسئول
 طهمورث حسنقلی پور یاسوری
صاحب امتیاز
 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 علی اصغر پورعزت
مدیر داخلی
 منصور توکلی نیا
گروه‌بندی
 Q2
ضریب تاثیر
 0.173
نمایه‌ها
 ISC
پست الکترونیک
 jipa@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم