موسسه فرنام

توسعه کارآفرینی

نام مجله
 توسعه کارآفرینی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jed.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2008-2266
مدیر مسئول
 محمدرضا زالی
صاحب امتیاز
 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 زهرا آراستی
مدیر داخلی
 محسن انصاری
گروه‌بندی
 Q1
ضریب تاثیر
 0.488
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-88225004
مصوب
 وزارت علوم