موسسه فرنام

تحقیقات مالی

نام مجله
 تحقیقات مالی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jfr.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 1024-8153
شاپا الکترونیک
 2423-5377
مدیر مسئول
 طهمورث حسنقلی پور یاسوری
صاحب امتیاز
 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 رضا راعی
مدیر داخلی
 منصور توکلی نیا
گروه‌بندی
 Q1
ضریب تاثیر
 0.135
نمایه‌ها
 ISC
پست الکترونیک
 jfr@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم