موسسه فرنام

بررسی های حسابداری و حسابرسی

نام مجله
 بررسی های حسابداری و حسابرسی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://acctgrev.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 1024-8161
مدیر مسئول
 طهمورث حسنقلی پور یاسوری
صاحب امتیاز
 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 ساسان مهرانی
مدیر داخلی
 منصور توکلی نیا
گروه‌بندی
 Q2
ضریب تاثیر
 0.455
نمایه‌ها
 ISC
مصوب
 وزارت علوم