موسسه فرنام

توسعه محلی (روستائی-شهری)

نام مجله
 توسعه محلی (روستائی-شهری)
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jrd.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2008-8981
مدیر مسئول
 دکتر غلامرضا غفاری
صاحب امتیاز
 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر سید احمد فیروزآبادی
گروه‌بندی
 Q3
ضریب تاثیر
 0.065
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-61117816
پست الکترونیک
 Rural.development1388@gmail.com
مصوب
 وزارت علوم