موسسه فرنام

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی

نام مجله
 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jlib.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 1338-1026
مدیر مسئول
 رسول جعفریان
صاحب امتیاز
 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
ناشر
 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://library.ut.ac.ir/
سردبیر
 فاطمه فهیم نیا
گروه‌بندی
 Q4
ضریب تاثیر
 0.036
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-61112930
پست الکترونیک
 Jlib@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم