موسسه فرنام

پژوهش های روستایی

نام مجله
 پژوهش های روستایی
عنوان خلاصه
 JRUR
زبان
 فارسی همراه با چکیده انگلیسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jrur.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 7373-2008
شاپا الکترونیک
 2423-7787
مدیر مسئول
 دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی
صاحب امتیاز
 دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
ناشر
 موسسه ارتباطات علمی نگاه
وب‌سایت ناشر
 http://geography.ut.ac.ir/
سردبیر
 دکتر محمدرضا رضوانی
مدیر داخلی
 دکتر محمدامین خراسانی
گروه‌بندی
 Q2
ضریب تاثیر
 0.184
نمایه‌ها
 ISC، OTHER
تلفن
 021-66416173
پست الکترونیک
 jrur@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم