موسسه فرنام

پژوهشهای جغرافیای طبیعی

نام مجله
 پژوهشهای جغرافیای طبیعی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jphgr.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2008-630X
شاپا الکترونیک
 2423-7760
مدیر مسئول
 منصور جعفربگلو
صاحب امتیاز
 مؤسسه جغرافیا
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 حسین محمدی
مدیر داخلی
 ابوالقاسم گورابی
گروه‌بندی
 Q2
ضریب تاثیر
 0.281
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-61113681
پست الکترونیک
 jphgr@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم