موسسه فرنام

پژوهشهای جغرافیای انسانی

نام مجله
 پژوهشهای جغرافیای انسانی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jhgr.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2008-6296
شاپا الکترونیک
 2423-7736
مدیر مسئول
 مجتبی قدیری معصوم
صاحب امتیاز
 مؤسسه جغرافیا
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 کرامت اله زیاری
مدیر داخلی
 منصور رضاعلی
گروه‌بندی
 Q2
ضریب تاثیر
 0.333
نمایه‌ها
 ISC
پست الکترونیک
 humangeo@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم