موسسه فرنام

بررسی مسائل اجتماعی ایران

نام مجله
 بررسی مسائل اجتماعی ایران
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://ijsp.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2008-8973
مدیر مسئول
 غلام رضا غفاری
صاحب امتیاز
 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://social.ut.ac.ir/
سردبیر
 دکتر علیرضا محسنی تبریزی
مدیر داخلی
 لیلا نصرالهی
گروه‌بندی
 Q1
ضریب تاثیر
 0.133
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-88025917
پست الکترونیک
 spmagiran@gmail.com
مصوب
 وزارت علوم