موسسه فرنام

اختلال‌های رفتاری و یادگیری

نام مجله
 اختلال‌های رفتاری و یادگیری
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jbld.ut.ac.ir/
مدیر مسئول
 دکتر محمد خدایاری فرد
صاحب امتیاز
 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر سعید حسن زاده
مدیر داخلی
 دکتر فاطمه نصرتی